Algemene voorwaarden van H.I.S Roosma gevestigd te (8754 GL) Makkum aan de Trasmolen

Artikel 1.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aannemer: H.I.S Roosma is de partij die de opdracht aanvaardt en onder toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
Derde: De partij tot welke Aannemer op enigerlei wijze in enige rechtsbetrekking staat, dan wel heeft gestaan.
Product: Alle werkzaamheden en resultaten daarvan die voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere handeling van of met Aannemer.
Object: Het te reinigen / te behandelen oppervlak, gebouw, ruimte, installatie etc.
Offerte: Een vrijblijvend aanbod van Aannemer tot het verrichten van de in de offerte omschreven werkzaamheden voor de Opdrachtgever voor de in de offerte aangegeven prijs.
Opdrachtgever: De partij die aan Aannemer opdracht geeft.
Oplevering: De volbrenging van de (periodiek uit te voeren) opdracht.
Overeenkomst: Na de (stilzwijgende) acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Aannemer. Werkprogramma: De wijze waarop de werkzaamheden door de Aannemer voor de Opdrachtgever zullen worden verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen, daaronder overeenkomsten en offertes tot het verrichten van reinigings-, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en/of bedrijfsdiensten tussen Aannemer en Opdrachtgever of derden. De algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel van de offertes en overeenkomsten.

2.2 De opdracht van de Opdrachtgever aan Aannemer geldt als acceptatie van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventueel als gevolg van artikel 3 toepasselijke voorwaarden van Opdrachtgever of derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de voorwaarden van derden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden preferent en bindend.

2.3 Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever met de Aannemer is overeengekomen.

2.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien.

2.5 Aannemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. Van deze wijzigingen, dan wel aanvullingen, zal Aannemer Opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen.

2.6 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op meerwerkopdrachten en/of nieuw te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden.

3.1 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; Aannemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever of derden, voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden worden slechts door Aannemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op andere overeenkomsten tussen dezelfde contract partijen zijn niet automatisch wederom die algemene voorwaarden van toepassing. Bij iedere overeenkomst afzonderlijk dient toepassing van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes.

4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Aanbiedingen en offertes zijn slechts rechtsgeldig, indien ze ondertekend zijn door Aannemer, althans door een persoon die bevoegd is Aannemer te vertegenwoordigen.

4.2 Aanbiedingen en offertes zijn geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, geldt een termijn van 30 dagen na de datum waarop de aanbieding of offerte is uitgebracht.

4.3 Opdrachtgever dient gegevens met betrekking tot de afmetingen van het object aan Aannemer te verstrekken, evenals overige gevraagde of voor de aanbieding of offerte relevante informatie. Opdrachtgever garandeert aan Aannemer juiste en volledige gegevens te hebben verstrekt. Onder volledige gegevens dienen te worden verstaan alle gegevens die noodzakelijk zijn voor Aannemer om een offerte op te kunnen stellen.

4.4 Afbeeldingen, opgaven, begrotingen en overige informatie die Aannemer verstrekt of waar naar zij verwijst bij aanbiedingen of offertes, zijn voor haar niet bindend en hebben slechts een indicatieve strekking. Afwijkingen geven Opdrachtgever geen recht de ontvangst van de producten dan wel de betaling daarvan geheel of gedeeltelijk te weigeren, of wijziging van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding van Aannemer te verlangen.

4.5 Begrotingen alsmede werkprogramma’s van de door Aannemer te verrichten werkzaamheden zijn voor Aannemer niet bindend en hebben slechts een indicatieve strekking. Afwijkingen van de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden geven Opdrachtgever geen recht betaling daarvan geheel of gedeeltelijk te weigeren, of wijziging van de overeenkomst, dan wel enige schadevergoeding van Aannemer te verlangen.

4.6 Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien Aannemer in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en een prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.

4.7 Het doen van een aanbieding of offerte verplicht Aannemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever. Indien de aanbieding of offerte van Aannemer niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is het derden niet geoorloofd de in de aanbiedingen of offerte opgenomen informatie te gebruiken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aannemer.

Artikel 5. Overeenkomsten

5.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden, de inhoud van de offerte, de opdrachtbevestiging en een eventueel opgesteld werkprogramma bepalen de inhoud van de overeenkomst. Op Aannemer rust – tenzij anders wordt overeengekomen – een inspanningsverplichting.

5.2 Afspraken met, of toezeggingen van, ondergeschikten van Aannemer binden deze laatste niet, voor zover ze door Aannemer niet schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Aannemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte door Aannemer retour is ontvangen. Indien Opdrachtgever verzuimt de opdrachtbevestiging getekend retour te zenden, maar wel toestaat dat Aannemer een aanvang met de werkzaamheden maakt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als overeengekomen.

5.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt op de opdrachtbevestiging of offerte, komt geen overeenkomst tot stand tenzij de Aannemer dit schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt. Mocht een dergelijke bevestiging niet volgen van de Aannemer, dan zal tussen partijen, indien Aannemer de werkzaamheden wel aanvangt, gelden de originele opdrachtbevestiging/ offerte.

5.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking ervan anders voortvloeit. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient bij opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd door Opdrachtgever een opzegtermijn van 3 maanden in acht te worden genomen. Opzegging kan slechts geschieden d.m.v. een aangetekend schrijven gericht aan Aannemer. Opzegging van een overeenkomst van bepaalde tijd is, anders dan op grond van deze algemene voorwaarden, niet mogelijk.

5.6 Elke met Aannemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat voldoende kredietwaardigheid van Opdrachtgever zal blijken, dat ter beoordeling van Aannemer. Op grond van artikel 14.4 heeft Aannemer de mogelijkheid voorafgaande zekerheid te verlangen van Opdrachtgever.

5.7 Rechten uit de door Opdrachtgever met Aannemer gesloten overeenkomst zijn door Opdrachtgever niet overdraagbaar. Aannemer heeft het recht onder haar verantwoordelijkheid de werkzaamheden door onderaannemers te laten verrichten.

5.8 Kennisgevingen door Aannemer aan Opdrachtgever geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij Aannemer bekende adres.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

6.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk met Aannemer zijn overeengekomen, of schriftelijk door Aannemer zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging door Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

6.2 Indien als gevolg van deze aanvullende afspraken of wijzigingen voor Aannemer hogere kosten of meer werkzaamheden ontstaan, worden deze Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Aanvullende afspraken of wijzigingen die vermindering van kosten of werkzaamheden tot gevolg hebben, geven aanleiding tot betaling van een lager bedrag dat was overeengekomen.

6.3 Door Opdrachtgever, na het tot stand komen van de overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 lid 4, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Aannemer ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever. Aannemer behoudt zich het recht voor om verlangde wijzigingen te weigeren, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding van Aannemer te vorderen.

6.4 Aannemer kan tevens meerwerk verrichtingen in rekening brengen, indien het verrichten van meerwerk valt binnen zijn zorgplicht, het noodzakelijk of wenselijk is naar inzicht van Aannemer, of voortvloeit uit een gedraging van Opdrachtgever.

6.5 Gestelde termijnen zijn indicatief. Indien uitdrukkelijk schriftelijk fatale termijnen worden overeengekomen, zijn wijzigingen en/of weersomstandigheden die tot gevolg hebben dat de daarvoor overeengekomen fatale termijnen door Aannemer wordt overschreden, geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.6 Indien Opdrachtgever zelf of door een derde werkzaamheden (laat) verrichten, die op grond van de overeenkomst door Aannemer zouden worden verricht, leidt dit niet tot een korting op het overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Prijswijzigingen

7.1 De prijs is mede gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven, dan wel aangenomen, oppervlakte en staat van het object. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer de kosten van materialen of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen, dan wel indien zich overige omstandigheden voordoen die een stijging van de kosten voor het te leveren product veroorzaken, bijvoorbeeld indien de opgegeven of aangenomen oppervlakte of staat van het object niet overeenstemt met de werkelijkheid (getekende opdracht) alsmede indien niet de gegevens zijn verstrekt door de Opdrachtgever waartoe deze op grond van artikel 4 lid 3 gehouden was.

7.2 Indien is bepaald dat Opdrachtgever werkzaamheden verricht of materialen (ruimtes, voorzieningen etc.) ter beschikking stelt en Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, dan is Aannemer gerechtigd de kosten verbonden aan het verrichten van die werkzaamheden of voorzien in die materialen aan Opdrachtgever door te berekenen, onverminderd het recht van Aannemer om de overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met het gestelde in artikel 13.

7.3 Indien, ten gevolge van de door Aannemer te verrichten werkzaamheden, door Opdrachtgever kosten worden gemaakt, blijven deze voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Kosten, ontstaan doordat de Opdrachtgever nalaat de uitvoering van de overeenkomst door Aannemer mogelijk te maken of doordat Opdrachtgever geen medewerking verleent aan Aannemer bij het uitvoeren van de overeenkomst of uitvoering daarvan door derden onmogelijk wordt gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Het overeengekomen bedrag blijft in genoemde gevallen zonder korting door Opdrachtgever verschuldigd aan de Aannemer.

7.5 Indien de werkzaamheden door toedoen van Opdrachtgever of derden vertraagd kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden de extra kosten die daarmee samenhangen aan Aannemer te vergoeden.

7.6 Afval, welke ontstaat bij het verrichten van de werkzaamheden, zal door de Aannemer worden achtergelaten op door Opdrachtgever aangegeven plaatsen. De kosten van afvoer daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. intellectuele eigendom

8.1 Aannemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door haar gebruikte producten of materialen. Openbaar maken, kopiëren of verveelvoudigen op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.

8.2 Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte, handeling door Opdrachtgever, eventuele ondergeschikten en werknemers van Opdrachtgever, dan wel personen of ondernemingen welke op enigerlei wijze gelieerd zijn aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 20.000, – per overtreding en Euro 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Aannemer om aanspraak te maken op verdere schadevergoeding.

8.3 Aannemer is gerechtigd (afbeeldingen van) de werkzaamheden aan het object – zonder toestemming van Opdrachtgever – te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 9. Uitvoering van de opdracht en (op-) levering

9.1 Materialen en hulpmiddelen blijven eigendom van Aannemer. Aannemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Eén en ander kan door Aannemer worden vastgelegd in een werkprogramma. Indien door Aannemer derden worden ingeschakeld ontstaan er tussen die derden en Opdrachtgever slechts rechtstreeks overeenkomsten indien dat tussen Opdrachtgever en Aannemer schriftelijk is overeengekomen. Aannemer zal in dat geval geen partij zijn tussen derden en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. Opdrachtgever stemt door aanvaarding van de opdracht in met de door Aannemer aangewezen en aan te wijzen derden die ten behoeve van de verleende opdracht werkzaamheden gaan uitvoeren.

9.2 Indien Opdrachtgever zelf derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Aannemer schriftelijk overeenstemming te hebben bereikt. De in opdracht van Opdrachtgever door derden uit te voeren werkzaamheden geschieden geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake werkzaamheden die door deze derden zijn of worden verricht.

9.3 Opdrachtgever zal onbeperkt en kosteloos water, gas en elektriciteit, evenals in het algemeen bij het object aanwezige voorzieningen zoals hanginstallaties, ter beschikking van Aannemer stellen, opdat Aannemer de werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren. Zaken, welke door Aannemer voor de duur van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zijn voor rekeningen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze zaken adequaat te verzekeren. Tevens dient Opdrachtgever op verzoek van Aannemer afsluitbare ruimte geschikt voor het opbergen van deze zaken beschikbaar te stellen. De zaken kunnen door of in opdracht van Aannemer worden geïnspecteerd. Eventuele beschadigingen of ontvreemding is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient tevens ten behoeve van het personeel en hulppersonen van Aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke. Opdrachtgever dient het dak en de directe omgeving van het object: waaronder tuinen en bestrating, voor Aannemer toegankelijk te maken en te houden. Voorts dient Opdrachtgever mogelijke obstakels bij of aan het object, zoals ventilatieroosters en zonweringen, alle dichten, op te halen of weg te nemen. Op eerste afroep van Aannemer is Opdrachtgever verplicht extra veiligheidsmaatregelen te nemen en in de directe omgeving van het object, eventueel in overleg met gemeente of politie, bijvoorbeeld door het afzetten van openbaar terrein.

9.4 Producten zijn voor risico van Opdrachtgever van de oplevering af. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever nalaat een handeling te verrichten waarmede hij aan de oplevering moet medewerken. Indien Opdrachtgever nalaat een handeling te verrichten waarmede hij aan de oplevering moet mede werken. Indien Opdrachtgever weigert de geleverde producten in ontvangst te nemen, weigert toegang te verlenen tot de plaats waar Aannemer werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten, of- al dan niet tijdelijk- feitelijk verhindert dat Aannemer die toegang verkrijgt, of aan de andere kant nalaat aan de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst mede te werken, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende kosten, schade, gederfde winst en interest aan Aannemer te vergoeden. Daarenboven is Aannemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden in overeenstemming met het gestelde in artikel 13.

9.5 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient Opdrachtgever Aannemer dus schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij een redelijke termijn voor nakoming stelt. Wat een redelijke termijn is hangt af van de opdracht maar is nimmer korter dan een week, tenzij Aannemer met een kortere termijn schriftelijk heeft ingestemd. Met inachtneming van het op dat gebied bepaalde in artikel 12 kan overschrijding van de levertijd nimmer aanspraak geven op enige schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

9.6 Levertijden, die door leveranciers van Aannemers zijn opgegeven, binden Aannemer niet. Aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake een mogelijke overschrijding van een dergelijke levertijd. Evenmin kan Opdrachtgever in dat geval aanspraak maken op enige schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

9.7 Wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat de oplevering op een bepaald tijdstip zal geschieden en Opdrachtgever aan Aannemer schriftelijk en uitdrukkelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd, om na ommekomst van de overeengekomen termijn zonder dat oplevering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te ontbinden, mits Aannemer terzake in verzuim is. Alles behoudens overmacht aan de zijde van Aannemer zoals deze is geregeld in artikel 13. Opdrachtgever is verplicht Aannemer onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van zijn beroep op ontbinding. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat geen of vertraagde oplevering heeft plaatsgevonden.

9.8 Opdrachtgever draagt ten alle tijden zorg voor eventuele uit overheidswege verplichte vergunningen. Eventuele maatregelen welke door de Aannemer moeten worden toegepast, welke van invloed zijn op de werkmethode, worden bij aanvang van de werkzaamheden met Aannemer doorgesproken.

Artikel 10. Annulering

10.1 Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de in artikel 9 lid 4 genoemde schade aan Aannemer te vergoeden. Voorts zal Opdrachtgever Aannemer bij wegen van aanvullende schadeloosstelling verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe door Aannemer verrichte werkzaamheden, een en ander conform de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

10.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, behoudt Aannemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Controle en klachten

11.1 Opdrachtgever is verplicht direct, dat wil zeggen op de dag van de oplevering, het object grondig te inspecteren. Indien na oplevering of gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van de werkomschrijving, of indien het resultaat van de werkzaamheden beneden een van tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal Opdrachtgever Aannemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte brengen. Deze schriftelijke in kennisstelling bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd, aard en ernst van het geconstateerde gebrek en een redelijke termijn waarbinnen Aannemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen. Een redelijke termijn is in dit kader minimaal 4 werkdagen. Indien Opdrachtgever Aannemer niet op de opleveringsdag wijst op gebreken of het object niet inspecteert, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin het object is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op het indienen van klachten.

11.2 Aannemer dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Zij, alsmede door haar aangewezen derden, dienen toegang te krijgen om zelf onderzoek te doen naar de ingediende klacht. Indien de toegang niet wordt verleend, zal de klacht ongegrond worden beschouwd. Indien de klacht naar het oordeel van Aannemer juist is, zal Aannemer te hare keuze hetzij gebrek herstellen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten. Betaling van schadevergoeding door Aannemer geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 10. Aannemer is niet tot enige verdere schade- of kostenvergoeding verplicht.

11.3 Opdrachtgever heeft geen recht om te reclameren indien Opdrachtgever zelf enige verplichting uit de overeenkomst daaronder begrepen deze algemene voorwaarden met Aannemer niet of niet behoorlijk nakomt. Klachten geven Opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden, ontbinding te vorderen, of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

11.4 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen uiterlijk schriftelijk binnen 5 dagen na de verrichte werkzaamheden, na verzending van de factuur te worden ingediend. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij anders volgt uit de aard of strekking van dat lid. Indien niet binnen de gestelde termijn gereclameerd wordt door de Opdrachtgever, vervalt het recht van Opdrachtgever te reclameren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde/bewerkte object en slechts wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de Aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, niet meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Aannemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op eerste verzoek door Aannemer toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Aannemer in rekening gebrachte factuurbedrag dan wel beperkt tot het overeengekomen bedrag van de behandeling/bewerking die is toegepast, zulks met een maximum van de in rekening gebrachte bedragen over drie maanden. Indien partijen een vast bedrag per jaar zijn overeengekomen, dan is de aansprakelijkheid in voornoemd geval in ieder geval beperkt tot 3/12 deel daarvan. Boven genoemd bedrag is de Aannemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2 De schade, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel waarvoor de Aannemer tot aan het genoemde maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De Aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.

12.3 De Aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de Aannemer voor schade, te wijten aan de Aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de Opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de Aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

12.4 Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden verricht die niet onder haar verantwoordelijkheid vallen, dan wel ontstaan door de derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde producten.

12.5 Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen of andere derden. Opdrachtgever is gehouden zowel Aannemer als onder deze bepaling bedoelde (rechts-) personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

12.6 Aannemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven producten met zich meebrengen. Dit risico komt volledig voor de Opdrachtgever. Ook is Aannemer niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de Opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.

12.7 Bij reiniging, anders dan periodiek schoonmaakonderhoud, aanvaardt de Aannemer geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke.

12.8 Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk.

12.9 Indien bij het uitvoeren van de opdracht materialen worden ge- of verbruikt of (afval) stoffen ontstaan, wordt door Aannemer geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door die materialen of (afval)stoffen, waarbij Opdrachtgever Aannemer vrijwaart tegen aanspraken van derden terzake, waaronder is begrepen eventuele overtreding van ter plaatse geldende voorschriften. Opdrachtgever blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de Opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.

12.10 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Aannemer uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingend rechtelijke wetsbepalingen. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de Aannemer niet aansprakelijk.

12.11 Opdrachtgever vrijwaart Aannemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) de door Aannemer geleverde producten of verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Aannemer.

12.12 Aannemer is niet aansprakelijk bij verlies of dienstal van sleutels die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Aannemer zal bij verlies of diefstal direct mededeling daarvan doen aan Opdrachtgever op het moment dat het verlies of diefstal wordt geconstateerd.

12.13 De Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk aan Aannemer te melden. Deze schriftelijke melding bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop en de plaats waar de schade is geconstateerd, de oorzaak en veroorzaker van de schade alsmede van de aard en ernst van de geconstateerde schade. Daarbij heeft Opdrachtgever de plicht de schade te beperken en dient hij Aannemer van de genomen maatregelen in kennis te stellen. Een te late melding heeft tot gevolg dat de aanspraak op schadevergoeding vervalt.

Artikel 13. Toerekenbare tekortkoming, opschorting en ontbinding

13.1 Indien Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit enige met Aannemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, evenals in het geval van faillissement, dan wel aanvraag van faillissement, of toepassing wordt gevraagd dan wel is verkregen van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of surseance van betaling van Opdrachtgever dan wel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of Liquidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer Opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Aannemer zal dan gerechtigd zijn de overeenkomst (-en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering ervan op te schorten, zulks zonder dat Aannemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Aannemer verder toekomende rechten. Aannemer zal gerechtigd zijn van Opdrachtgever betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Aannemer gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van Opdrachtgever.

13.2 In geval van verhindering tot of belemmering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Aannemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien periodiek uit te voeren werkzaamheden door overmacht gedurende een periode niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, vindt er geen korting plaats op de voor die periode overeengekomen totaalprijs. Indien de overmacht toestand langer duurt dan 3 maanden is zowel Aannemer als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zulks dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Als overmacht worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt of nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Aannemer kan worden gevergd, zoals stormschade en andere natuurrampen of, zulks uitsluitend ter beoordeling van Aannemer, onwerkbaar weer, overstroming, brand, of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, het niet (tijdig) verkrijgen van een voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunning, gebrek aan of storing en in middelen van vervoer, geen of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden en gebeurtenissen die buiten de controle of de zeggenschap van Aannemer vallen. Onder overmacht wordt voorts verstaan de situatie dat Aannemer geen gebruik kan of mag maken van zijn hulpmiddelen als gevolg van een in of buiten rechte vastgestelde inbreuk op enig Nederlands of buitenlands recht terzake van intellectuele of industrieel eigendom.

13.4 Aannemer is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke zijn verricht en kosten die zijn gemaakt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voordat haar van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

13.5 Aannemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

13.6 Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Aannemer ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 14. Betaling

14.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling komt Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

14.2 Betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen) zonder enige aftrek of verrekening, ten kantore van Aannemer of op een door Aannemer aan te wijzen rekening.

14.3 Klachten, van welke aard dan ook, geven Opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur (geheel of gedeeltelijk) te weigeren of op te schorten.

14.4 Aannemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al wat Opdrachtgever aan Aannemer verschuldigd is of zal zijn. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Aannemer verlangde genoegzame zekerheid, is Aannemer bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

14.5 Aannemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is Aannemer bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

14.6 Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal Aannemer gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volledige maand.

14.7 Alle kosten, vallende op de inning van enig door Opdrachtgever aan Aannemer verschuldigd bedrag (gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Aannemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen in elk geval 15% van het te innen bedrag met een minimum van Euro 500,00. Indien de werkelijke door Aannemer gemaakte buitenrechtelijke kosten meer bedragen is Opdrachtgever deze kosten aan Aannemer verschuldigd. Uit het enkele feit dat Aannemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

14.8 Betalingen van Opdrachtgever aan Aannemer strekken in de eerste plaats tot mindering van door Aannemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daarna tot mindering van aangekweekte rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom, waarbij in het geval Opdrachtgever meerdere facturen van Aannemer onbetaald heeft gelaten in eerste plaats strekken tot mindering van de jongste factuur.

14.9 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW, is Aannemer gerechtigd betaling ontvangen van Opdrachtgever in mindering te laten strekken op datgene wat Aannemer uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van rechtspersonen of vennootschappen welke tot deze groep behoren en daarbij vindt het bepaalde in het vorige lid overeenkomstige toepassing.

14.10 Indien Aannemer na acceptatie van klachten aan Opdrachtgever een billijke schadevergoeding betaalt, wordt het bedrag van deze schadevergoeding in overeenstemming met de leden 8 en 9 van dit artikel in mindering gebracht op de vordering van Aannemer op Opdrachtgever c.q. de groep waar Opdrachtgever toe behoort. Indien Aannemer geen vordering meer heeft op Opdrachtgever, zal het bedrag aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Wanneer Aannemer goederen, zoals producten en materialen als genoemd in deze algemene voorwaarden, aan Opdrachtgever verkoopt behoudt Aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de Opdrachtgever zijn betaald. De Aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de Opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

15.2 Zolang de Opdrachtgever al hetgeen door haar aan Aannemer verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het haar niet toegestaan de door Aannemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, een pandrecht daarop te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

15.3 Opdrachtgever is op eerste verzoek van Aannemer verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Aannemer ter hand te stellen. Opdrachtgever verleent bij het sluiten van de overeenkomst aan Aannemer een onherroepelijke volmacht om zijn eigendommen terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden dan wel om deze op te (doen) inspecteren. Opdrachtgever zal aan Aannemer iedere toegang daartoe verlenen.

Artikel16. Geheimhouding en personeel

16.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle vertrouwde informatie die hij over de onderneming van Aannemer ontvangt en legt deze verplichting tevens op aan door hem ingeschakelde derden.

16.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zolang de betrekking met Aannemer voortduurt, evenals binnen een jaar na afloop daarvan, werknemers van Aannemer zelf in dienst te nemen dan wel op andere wijze – bijvoorbeeld via een andere onderneming – voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer. Onder werknemers van Aannemer wordt in dit verband mede verstaan personen die niet langer dan een jaar geleden bij haar in dienst waren. Indien Opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, verbeurt Opdrachtgever aan Aannemer een boete van Euro 1.000, – per arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft dan wel nog voortduurt

Artikel 17. Geschillen

17.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de betrekkingen tussen Aannemer en Opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, zulks onverminderd de bevoegdheid van Aannemer Opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever. Deze bepaling geldt eveneens bij internationale betrekkingen tussen Aannemer en Opdrachtgever. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Aannemer.

17.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van enige (toekomstige) internationale regeling waarvan de werking door partijen niet kan worden uitgesloten.

17.3 Indien een geschil ontstaat over de uitleg van deze algemene voorwaarden, geldt de in de Nederlandse taal gestelde versie daarvan als authentiek.

17.4 Iedere rechtsvordering van Opdrachtgever vervalt na verloop van een jaar nadat het vorderingsrecht voor Opdrachtgever is ontstaan, voor zover op grond van enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen kortere vervaltermijn geldt.

versie: 2019