Algemene Voorwaarden van H.I.S

nader te noemen: “Onderhoudsbedrijf” specialist op rieten daken. H.I.S. gevestigd en kantoorhoudende te Makkum, aan de Trasmolen 23, hierna te noemen opdrachtnemer. Handelsregisternummer: 01108634 Kamer van Koophandel vestigingsnr. 000008286086 te Friesland 

Artikel 1 Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het onderhoudsbedrijf en overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof (kunst) riet, gesloten tussen het onderhoudsbedrijf en een wederpartij, nader te noemen “opdrachtgever”. 

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen 

2.1 

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedurende 1 maand nadat het aanbod aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal het Onderhoudsbedrijf niet meer gehouden zijn het aanbod gestand te doen. 

2.2

De offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt geacht de omvang van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, met dien verstande, dat van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst deel uitmakende maten, hoeveelheden specificaties als een aanduiding bij benadering gelden en het onderhoudsbedrijf niet binden. 

2.3 

De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij –voor een consument –anders vermeld. 

Het onderhoudsbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk-of schrijffout. 

2.4 

De door het onderhoudsbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m2’s. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het voortraject door opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan het onderhoudsbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het onderhoudsbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m2’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de hoeveelheid m2’s die tot uitgangspunt zijn genomen, het onderhoudsbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen. 

2.5 

Zowel het onderhoudsbedrijf als ook opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut omtrent het aantal m2’s als genoemd in de artikel 2.4 een derde deskundige de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vak federatie Rietdekkers vastgestelde wijze van opmeten zal daarbij worden gehanteerd. 

Artikel 3 Overeenkomsten 

3.1 

Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het onderhoudsbedrijf aan opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd. 

3.2 

Elk overeenkomst wordt door het onderhoudsbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het onderhoudsbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft het onderhoudsbedrijf het recht, op kosten van opdrachtgever zekerheid te verlangen betreffende diens kredietwaardigheid. 

Artikel 4 Prijswijzigingen 

4.1 

In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is het onderhoudsbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen haar lasten verzwaren. 

4.2 

Indien van op gemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het onderhoudsbedrijf de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het onderhoudsbedrijf als dan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever. 

Artikel 5 Omvang werk 

5.1 

De overeenkomst, waaronder de overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdracht bevestiging dan wel de daarin genoemde offerte staan beschreven. 

Onderhoud van rieten daken: Kammen, opkloppen, opstoppen, reparaties storm en vogelschade, gaas aanbrengen, stormschade 

nieuwe platen leggen/vervangen/repareren, dakpannen leggen / vervangen, timmerwerkzaamheden dakconstructies machinebouw (rietmaaimachines) spuiten tegen mos en alg, vlamvertragend impregneren. 

De overeenkomst wordt door het onderhoudsbedrijf uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van de dak werkzaamheden brengt met zich dat het onderhoudsbedrijf geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen. 

5.2 

Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van het onderhoudsbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van het onderhoudsbedrijf overeenkomt danwel bedoeld als voorschot op de eindnota. Het 

onderhoudsbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan: -50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie;-40% bij halverwege gereed;-10% binnen twee weken na gereed melding/oplevering. 

5.3 

Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van het onderhoudsbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever tegenbewijs te leveren. 

5.4 

Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is het onderhoudsbedrijf te allen tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen van het werk aan anderen over te laten. 

Artikel 6 Wijzigingen; meer-minder werk 

6.1 

Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen danwel door het onderhoudsbedrijf worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van het onderhoudsbedrijf op vergoeding van meer werk onverlet. 

6.2 

Het onderhoudsbedrijf heeft het recht, kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen: 

A: wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het onderhoudsbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden: 

B: wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het onderhoudsbedrijf niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt: 

C: onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens opdrachtgever aan het onderhoudsbedrijf verstrekt, welke onjuistheden voor het onderhoudsbedrijf niet klaarblijkelijk waren. 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever 

7.1 

Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het onderhoudsbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt:-het (STABU) bestek–waaronder in ieder geval hoofdstuk 01.02.03, inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde tekeningen;-de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is. 

7.2 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het onderhoudsbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken orders, aanwijzingen en adviezen, 

alle in de meest ruime zin van het woord. 

7.3 

Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het onderhoudsbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. 

7.4 

Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met het onderhoudsbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven. Onder de te nemen veiligheids-en voorzorgsmaatregelen worden ondermeer verstaan: -het tijdig, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door het onderhoudsbedrijf door opdrachtgever laten uitvoeren van eventuele werkzaamheden door derden; -het voldoende gelegenheid bieden aan het onderhoudsbedrijf voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of grondstoffen; -het op kosten van opdrachtgever aan het onderhoudsbedrijf ter beschikking stellen van elektriciteit, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 

7.5 

Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, waarbij bladeren en dennennaalden moeten worden verwijderd en kleine gebreken als bijvoorbeeld storm of vogelschade direct hersteld moeten worden; dat het rieten dak tijdig door een erkend bedrijf schoon moet 

worden gehouden van algen en (korst)mossen; dat opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het binnenhuisklimaat alsmede de bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak en de gevolgen daarvan voor het aangebrachte riet pakketten dat bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, opdrachtgever deskundig advies dient in te winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dak deel. 

7.6 

Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar het onderhoudsbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het onderhoudsbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. Opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet zorg te dragen. 

7.7 

De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het onderhoudsbedrijf als mede- verzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw dienen te nemen. 

Artikel 8 Opleveringstermijn 

De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het onderhoudsbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn terwijl overschrijding van de door het onderhoudsbedrijf gegeven indicatie, opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatiec.q. gevolg) schade. 

Artikel 9 Oplevering 

9.1 

Indien het onderhoudsbedrijf het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld. 

9.2 

Ter controle of het onderhoudsbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan, heeft opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen. 

9.3 

Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door opdrachtgever in gebruik is genomen. Indien en voor zover opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken na de gereed melding door het onderhoudsbedrijf als bedoeld in artikel. 

9.1 

Van deze voorwaarden, bij het onderhoudsbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 

In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761lid 2BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. Hierbij uitsluitend van toepassing op nieuw geplaatste daken. 

10.2 

Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het onderhoudsbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het onderhoudsbedrijf is aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd. 

10.3 

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en nakoming door het onderhoudsbedrijf niet meer mogelijk is, zal de (vervangende) schadevergoedingsplicht van het onderhoudsbedrijf in geval van aansprakelijkheid, in alle gevallen zijn beperkt tot maximaal het bedrag, dat de bedrijfs aansprakelijkheid verzekeraar van het onderhoudsbedrijf voor de betreffende schade uitkeert. 

Ter verdere beperking van (vervangende) schadevergoedingsplicht in alle gevallen van aansprakelijkheid geldt, dat de (vervangende) schadevergoedingsplicht van het onderhoudsbedrijf beperkt is tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, dan wel de met het onderhoudsbedrijf overeengekomen prijs, de BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval is het 

onderhoudsbedrijf aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde inkomsten, gederfde winst, gemiste (bedrijfs-besparingen en bedrijfs stagnatie. In geval van overmacht in de zin van artikel 14 van deze voorwaarden, alsmede/ ondermeer schade veroorzaakt door storm met een windkracht 8 of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, bliksem, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marter achtigen, is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het onderhoudsbedrijf uit hoofde van de wettelijke regels betreffende product aansprakelijkheid. 

Artikel 11 Garantie 

11.1 

De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. De garantietermijn bedraagt 3jaar en wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever geheel aan diens betalingen| verplichtingen heeft voldaan. Garantie artikel 11.1 is alleen van toepassing op nieuwe gelegde (rieten) daken. 

11.2 

De garantie houdt in dat het onderhoudsbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen een handelen van het onderhoudsbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. 

11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de verwerkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet een natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig vaststaande technische normen kan worden gekeurd en de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van de onroerende zaken het gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen garantie worden gegeven op dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot. 

11.4 

De garantie van het onderhoudsbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, her-levering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek. 

11.5 

Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever verplicht gedurende de garantieperiode het rieten dak door een professionele derde jaarlijks te laten inspecteren alsmede zorg te dragen voor normaal preventief onderhoud. Een eventueel met het onderhoudsbedrijf af te sluiten onderhoudsovereenkomst| inspectie overeenkomst heeft geen invloed op de in dit artikel genoemde garantiecriteria. 

11.6 

De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn een reparaties danwel werkzaamheden en/of chemische behandelingen heeft uitgevoerd door derden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket. 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden 

12.1 

Betaling van facturen dient te geschieden aan het onderhoudsbedrijf op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank-en/of girorekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen. Het onderhousbedrijf zal, tenzij anders overeengekomen, het facturatieschema als bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden aanhouden. 

12.2 

Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Als dan wordt opdrachtgever jegens het onderhoudsbedrijf de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder de wettelijke rente verstaan, de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 a BW. 

Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst 

13.1 

Slechts met schriftelijke toestemming van het onderhoudsbedrijf is opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen. 

13.2 

Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering van de overeenkomsten wordt overgegaan, wordt de opdrachtgever aan het onderhoudsbedrijf verschuldigd een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de leveranties c.q. werkzaamheden van het onderhoudsbedrijf overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan het onderhoudsbedrijf te vergoeden een bedrag ten gevolge van winstderving. 

Bij annulering door opdrachtgever binnen 3 maanden voor de door het onderhoudsbedrijf geplande uitvoering, is opdrachtgever aan het onderhoudsbedrijf verschuldigd geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, die het onderhoudsbedrijf in rekening had kunnen brengen bij een voltooiing van de overeenkomst; bij een annulering gelegen in een tijdbestek van drie maanden tot een half jaar voor de datum van de geplande uitvoering wordt het voorgaande percentage gesteld op 20%. In alle gevallen heeft het onderhoudsbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop het onderhoudsbedrijf ingevolge dit artikel recht heeft. 

13.3 

Het onderhoudsbedrijf heeft het recht indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten. Ditzelfde geldt indien zo blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken. 

13.4 

Het onderhoudsbedrijf heeft het recht de tussen partijen gesloten overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen of anderszins te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance van betaling wordt verleend, toegelaten wordt tot de WNSP, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van opdrachtgever wordt overgegaan en rechtigde nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt binnen een door het onderhoudsbedrijf aan te geven termijn. 

Artikel 14 Overmacht 

14.1 

In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het onderhoudsbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. 

14.2 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin het onderhoudsbedrijf danwel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven- (onder)aannemers/zzp’ers/ toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/ kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het onderhoudsbedrijf danwel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, als overmacht: Natuurrampen, waaronder –doch 

niet beperkt tot-storm, extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; brand door bliksem, blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen-in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder –doch niet beperkt tot-maatregelen genomen door het bevoegde gezag, oorlog. 

Artikel 15 Bijzondere bepalingen 

Opdrachtgever zal het onderhoudsbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of het onderhoudsbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen. 

Artikel 16 Geschillenbeslechting 

Alle geschillen, welke ook –daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd –die naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf mochten ontstaan, worden beslecht door de rechtbank Friesland locatie Leeuwarden, tenzij een dwingende wetbepaling een andere gerechtelijke instantie als bevoegde rechter aanwijst. 

Artikel 17 Nederlands recht 

Op alle offertes van en overeenkomsten met het onderhoudsbedrijf is met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toepassing.